Dr. Katonáné dr. Pehr Erika: Az örökbefogadás dilemmái

A gyermek jogainak elismerése és érvényre juttatása korunkban világtendencia.

Hazánk az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdette ki a Gyermek Jogairól szóló New Yorkban, 1989-ben kelt Egyezményt, a Gyermekjogi Egyezményt. A Gyermekjogi Egyezmény egyebek mellett kinyilvánította a gyermek jogát arra, hogy szülei neveljék (7. cikk 1. pont), illetve, hogy különleges helyettesítő védelmet biztosítanak – családnál való elhelyezés, hazai örökbefogadás, szükség esetén megfelelő gyermekintézményben való elhelyezés formájában – minden olyan gyermeknek, aki meg van fosztva a családi környezetétől, vagy saját érdekében nem hagyható környezetében (20. cikk). A külföldi örökbefogadásra vonatkozóan a Gyermekjogi Jogairól Egyezmény is tartalmaz előírásokat, amikor a 21. cikk b) pontja kimondja, hogy az államnak gondoskodnia kell arról, hogy a gyermek külföldre történő örökbeadására csak akkor kerülhessen sor, ha a gyermek a származási országban nem helyezhető el gondozó vagy örökbefogadó családban.

Az elmúlt néhány évtized az örökbefogadás céljában az örökbefogadás iránti igényekben és azok kielégítési lehetőségében minőségileg újat hozott, és ehhez természetesen a jogi szabályozásnak, majd a joggyakorlatnak is igazodnia kellett. Ezért a házasságról, családról és gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény – Családjogi törvény – az örökbefogadást szabályozó rendelkezéseit – a Családjogi törvény 1995. évi módosítása után –a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvény – Gyermekvédelmi törvény– többször is módosította. A  Gyermekvédelmi törvény jelentősen érintette tehát a Családjogi törvény  örökbefogadásra vonatkozó rendelkezéseit így szabályozza   többek között az örökbefogadás előtti eljárást (az örökbefogadni szándékozók alkalmasságát, a gyermek kötelező  gondozásba történő kihelyezését. A Gyermekvédelmi törvény a családból kiemelt gyermekek jogainak biztosítása érdekében a vérszerinti családba történő mihamarabbi visszagondozásukat, ha ez nem lehetséges a gyors, de megalapozott örökbefogadásukat preferálja. A szakminisztérium is – szakmai irányítási és felügyeleti jogkörében eljárva – számos vizsgálattal, felméréssel, képzéssel segíti az egységes joggyakorlat kialakítását.

A jelenleg most formálódó Polgári törvénykönyv Családjogi könyve is várhatóan számos változást hoz az örökbefogadás terén. Ezért fontosnak tartom áttekinteni, illetve összehasonlítani azokat a már megfogalmazott legjelentősebb szakmai törekvéseket is, melyek a jelenleg hatályos Csjt.-hez képest – a gyermeki jogok hangsúlyosabb érvényesülése érdekében – változást eredményeznek, eredményezhetnek. Az összehasonlítás jelenleg hatályos szabályokból indul ki, majd kitér az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez készült szakértői javaslatra valamint a kihirdetett, de hatályba nem lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2009.évi CXX. törvény Családjogi Könyvében megfogalmazottakra. A Szakértői Javaslat a Cím (Örökbefogadás) I. Fejezetében az örökbefogadás célját és feltételeit tartalmazza egyrészt az örökbefogadó, másrészt az örökbefogadott oldalán (így az örökbefogadó alkalmasságát megállapító ún. előzetes eljárásra vonatkozó rendelkezéseket, illetve az átmeneti nevelésbe vett kiskorú gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánítási feltételeit). Ez után következnek az örökbefogadási eljárás szabályai, melyek egyértelművé teszik a nyílt és a titkos örökbefogadás közötti különbséget, és a jelenleginél pontosabb szabályokat fogalmaznak meg a külföldi (nemzetközi) örökbefogadásra. A II. Fejezet az örökbefogadás joghatásait rendezi (a gyermek jogállásának, névviselésének megváltozása), és itt kerül elhelyezésre a gyermek vérségi származás megismeréséhez fűződő jogának szabályozása is. A III. Fejezet az örökbefogadás hatálytalanná válásáról és megszűnéséről szól, míg a IV. Fejezet az örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatok szabályait tartalmazza.  (az utóbbi két fejezetben a legkevesebb a változás a hatályos törvényi szabályozáshoz képest).

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

cialis black cost

május 29, 2011 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2011, Virtuális konferencia

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.